วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ติวสอบผู้บริหาร รอง.ผอ. และ ผอ.รร. อำนาจเจริญ หนองคาย 2 วันเต็ม

ติวสอบผู้บริหาร

ภาค ข บุรีรัมย์


เสาร์ 10 - อาทิตย์ 11 กรกฎาคม
ณ โรงแรมวงษ์ทอง บุรี
ทีละเรื่องตามหลักสูตรสอบ ท่านละ 1,200 บาท
สั่งจองที่ นั่ง 0872494141 (1-2-call) หรือ 0839660030(DTAC)

http://www.tuewsob.com


ข้อสอบประเมินผู้บริหาร สพฐ.

1.นโยบายที่ดีจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลใดมากที่สุด
ตอบ เกิดผลสำเร็จต่องาน
2.การตรวจสอบพัสดุประจำปี ตาม ระเบียบพัสดุ 2535 ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามข้อใด
ตอบ ภายใน 30 วัน
3.ต้องการจัดซื้อพัสดุซื้อมีสัญญาซื้อเดิมอยู่แล้วให้ซื้อโดยวิธีใด
ตอบ วิธีพิเศษ
4.Authority หมายถึงข้อใด
ตอบ กฏหมาย ระเบียบ
5.ครูทำผิดวินัยเล็กน้อย ผอ.ควรทำอย่างไรได้บ้าง
ตอบ ตักเตือน หรือทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
6.การบริหารต้องคิดวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในขั้นตอนใด
ตอบ การวางแผน และใช้ปัจจัย
7.งานวิจัยใดที่ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือการวิจัยด้วย
ตอบ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
8.วัตถุประสงค์ของการวิจัยต้องประกอบด้วย
ตอบ ตัวแปร และประชากร
9.ใครมีอำนาจในการสั่งพักงานกรณีผู้รับจ้างปฏิบัติไม่ตามสัญญา
ตอบ ผู้คุมงาน
10.จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคือข้อใด
11.นโยบายที่ดี เพื่อ
ตอบ สร้างเจตคติต่อการทำงาน
20.การงานวิจัยบทความมาสนับสนุนงานวิจัยอยู่ในขั้นตอนใด
ตอบ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
21.ข้อใด ไม่ใช่ หลักการประกันคุณภาพ
ตอบ ต้องเลือก
ก.ประเมินผล ข.ตรวจสอบ ค.ควบคุม ง.วางแผน
22.ผู้มีอำนาจแต่งตั้งครูในโรงเรียนคือข้อใด
ตอบ ผอ.รร โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
23.จุดประสงค์ของการเขียน เป้าหมายของการวิจัย
ตอบ กำหนดแนวทางการดำเนินการวิจัย
24.ครูในโรงเรียนถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง ใครเป็นผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการ
ตอบ ผอ.รร
25.วัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลผู้เรียนคือ
ตอบ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน หรือ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์
26.ข้อใด ไม่ใช่ งานวิชาการของโรงเรียน
ก.การนิเทศก์
ข.พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ค.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ง.แนะแนว
27.สายงาน Scalar chain คือ
ก.ครู 1 2 อาจารย์ 1 2 3
ข.ครูชำนาญการพิเศษ
ค.ผู้สอน รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ
ง.ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผอ. อธิการบดี
28.ข้อใดเป็นสมมติฐานแบบมีทิศทาง
ตอบ นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าแบบปกติ
29.จำนวนเวลาเรียนข้อใดถูกต้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
ก.ป.1-ม.6 จัดเป็นรายภาค
ก.ม.1-ม.6 จัดเป็นรายภาค
ก.ป.1-ม.6 จัดเป็นรายปี
ก.ม.4-ม.6 จัดเป็นรายปี
30.การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข้อใดถูกต้อง
ก. ม.4-6 360 ชั่วโมง
ข. ป.1-6 60 ชั่วโมง
ค.ม. 1-3 120 ชั่วโมง
ง.ป.1-3 45 ชั่วโมง
31.การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็ฯฐานตรงกับข้อใด
ตอบ กระจายอำนาจ การบริหารตนเอง
32. นโยบายที่ดีมีลักษณะอย่างไร
ตอบ เป็นไปได้ มีส่วนร่วม
33. การกำหนดมาตรฐาน อยู่ในขั้นตอนใดของการประกันคุณภาพ
ตอบ การวางแผน
34.ข้อใดไม่ใช่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ตอบ ขยัน ประหยัด
35.กิจกรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
ตอบ แนะแนว นักเรียน เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
36.การวัดผลประเมินผล คือ
ตอบ ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 80
37.ข้อใด ไม่ใช่ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ตอบ จัดงานครบรอบปี ให้รางวัล จัดงานฉลอง
38.เครื่องมือใดช่วยให้เก็บข้อมูลได้ง่ายและได้ปริมาณมากที่สุด
ตอบ เลือก แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ
39.ข้อใดเป็นอำนาจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบ กำหนด เสนอความต้องการอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา
40.การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเกี่ยวกับผู้บริหารในข้อใดมากที่สุด
ตอบ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
41.ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของ สกสค.
ก.สร้างความสามัคคี
ข.ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสวัสดิการครู
ค.เสนอแนวทางการจัดทำมาตรฐานวิ่ชาชีพครู และบุคลากร
ง.ส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการครู
42.ข้อใด ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการวางแผนประชาสัมพันธ์
ก.กำหนดและวางแผนผลผลิต
ข.อง๕ืกรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ค.สำรวจทัศนคติ
ง.ผลกำไร
43.กิจกรรมที่ช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียน ช่วยให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองได้
ตอบ แนะแนว ไม่มีเยี่ยมบ้าน
44. เราไม่อาจจ้างมือมาทำงานให้ได้ตลอด เดี่ยวเจ้าของมือก็มาเอาคืน
ตอบ ก.กระบวนการของคนต้องยึด Hane Head Hart
45. เครื่องมือในข้อใด ทำให้ได้ข้อมูลครบรอบด้านมากที่สุด
ตอบ แบบสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม บันทึก
46.ข้อใดไม่ถูกต้องตาม การตัดสินผลการเรียนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
ก.ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ข.ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียน
ค.ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินตามที่ รร.กำหนด
47.การเตรียมรับการประเมินคุณภาพ ก่อนการประเมินขั้นตอนใดสำคัญที่สุด
ก.วางแผน
ข.ส่งรายงานประเมินตนเอง SAR
ค.ศึกษาเอกสาร
ง.ดูแลกรรมการประเมิน
48.มาตรฐาน สพฐ. 4 ด้าน 18 มาตรฐาน 84 ตัวบ่งชี้ให้ความสำคัญด้านใดมากที่สุด
ก.ผู้เรียน
ข.คุณภาพผู้เรียน
ค.การเรียนการสอน
ง.การบริหารและจัดการศึกษา
จ.ความสัมพันธ์ชุมชน
49.ถ้าครูย้ายไปต่างเขตต้องเป็นอำนาจของใครอนุมัติการย้าย
ก.อ.ก.ค.ศ.
ข.ผอ.เขต
ค.เลขา สพฐ.
ง.ผอ.โรงเรียน
50.ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องในการจัดซื้อพัสดุ
1. รายงานขอซื้อขอจ้าง
2. ดำเนินการตามแผนงาน
3. ขออนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง
4. ทำสัญญา
5. ตรวรัยพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน
51. กิจกรรมเพื่อสังคมและสารธารณประโยชน์ จัดตามข้อใด
ก. ม.ต้น รวม 3 ปี 45 ชั่วโมง
ข.ประถม รวม 6 ปี 60 ชั่วโมง
ค. ม.ปลาย ม.4-6 3 ปี 60 ชั่วโมง
ง. ถูกทุกข้อ
52.ข้อห้ามการตั้งกรรมการพัสดุ ทั้ง 7 คณะ
1.คณะกรรมการเปิดซอง
2.คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา
3.คณะกรรมการพิจารณาผล
4.คณะกรรมการจัดซื้อ
5.คณะกรรมการจัดจ้าง
6.คณะกรรมการตรวจการจัดซื้อ
7.คณะกรรมการตรวจงานจ้าง
ตอบ 2 ห้าม 3 / 1 3 ห้าม 6
53.ในการจัดการเรียนรู้สิ่งที่ครูผู้สอนต้องดำเนินการเป็นลำดับแรกคือข้อใด
ตอบ การวิเคราะห์ ส฿กษาผู้เรียนรายบุคคล
54.ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ข.แนะแนว
ค.นักเรียน
ง.เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
55.ภาระงานแรกของโรงเรียนในการรับการประกันคุรภาพการศึกษา คือข้อใด
ก.กำหนดมาตรฐาน
ข.จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
ค.บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ง.ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
56.การตรวจรับพัสดุ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.ให้ตรวจรับพัสดุให้เสร็จสิ้น ภายใน 3 วันทำการ
ข.ให้ตรวจรับ ณ ที่ทำการของผู้ซื้อ หรือที่กำหนดในสัญญา
ค.กรณีส่งของไม่ครบ ให้แจ้งผู้ขายทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันตรวจรับ
ง.กรรมการตรวจรับพัสดุท่านใดไม่เห็นด้วย ให้ทำบันทึกความเห็นแย้งได้
57.กระบวนการดำเนินการประชาสัมพันธ์มีขั้นตอนอย่างไร
ก.วิจัย ค้นคว้า วางแผน ประเมินผล
ข.ค้นคว้าหาข้อมูล วางแผน สื่อสาร ประเมินผล
ค.วิจัย วางแผน สื่อสาร ปฏฺบัติ
ง.ค้นคว้าหาข้อมูล สื่อสาร ประเมินผล ปฏิกิริยาตอบกลับ
58.การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนพิจารณาจากเรื่องใดบ้าง
ก.สังเกตพฤติกรรม , การร่วมกิจกรรม , การทดสอบ , พัฒนาการ , ความประพฤติ
ข.ความประพฤติ , สังเกตพฤติกรรม , การร่วมกิจกรรม , การทดสอบ
ค.พัฒนาการ , ความประพฤติ , สังเกตพฤติกรรม , การร่วมกิจกรรม , การทดสอบ
ง.การร่วมกิจกรรม , ความประพฤติ , สังเกตพฤติกรรม, การทดสอบ , พัฒนาการ- ข้อสุดท้าย ของ ผอ. ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาได้จากข้อใด
ตอบ คัดเลือกจากอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- ข้อใด ไม่ใช่ การจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา
ตอบ
- ข้อใด ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักหลักสูตรแกนกลาง 51
ตอบ
-สมรรถนะผู้เรียน
ตอบ
-เวลาเรียน ถามว่า ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ประถม เท่ากันกับ ... ประมาณนี้ เลือก อันใดไม่ถูกต้อง
- ไม่มีเกณฑ์ครูเกณฑ์ห้องเรียน
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น